کاملترین فایل<خرابی پایه دیتا سوکت شارژ s920 lenovo >

lenovos920,خرابی سوکت شارژپایه دیتا خرابی پایه دیتا سوکت شارژ s920 lenovo یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان خرابی پایه دیتا سوکت شارژ s920 lenovo .آماده دریافت می باشد .

خرابی پایه دیتا سوکت شارژ s920 lenovo<!--<base href="http://www.irantk.ir/">-->// <![CDATA[ if (typeof YAHOO === undefined ) // Load ALL YUI Local { document.write( <script type="text/javascript" src="http://www.irantk.ir/clientscript/yui/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=420"></script> ); document.write( </script> ); var yuipath = clientscript/yui ; var yuicombopath = ; var remoteyui = false; } else // Load Rest of YUI remotely (where possible) { var yuipath = clientscript/yui ; var yuicombopath = ; var remoteyui = true; if (!yuicombopath) { document.write( </script> ); } } var SESSIONURL = ""; var SECURITYTOKEN = "1454328902-d62518c4da10e39d309217a4ba502fe182af2be9"; var IMGDIR_MISC = "images/misc"; var IMGDIR_BUTTON = "images/buttons"; var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10); var SIMPLEVERSION = "420"; var BBURL = "http://www.irantk.ir"; var LOGGEDIN = 60623 > 0 ? true : false; var THIS_SCRIPT = "showthread"; var RELPATH = "showthread.php?t=79061"; var PATHS = { forum : "http://www.irantk.ir", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "http://www.irantk.ir/"; // ]]>// <![CDATA[ var hpostid = 0; var hmax = 0; function findposts(obj,call){ ruf = call; var laenge = obj.innerHTML.length; if (hmax == 0 ){ hmax = laenge; } else if (hmax < laenge){ hmax = laenge; Rufen(ruf); } } var hide_aktiv = null; var unhide = null; var zahl = 0; var old; var postid function Rufen(posting){ if (window.XMLHttpRequest) { unhide = new XMLHttpRequest(); } else if (window.ActiveXObject) { unhide = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } old = posting var postids = posting.split(","); if ( zahl < postids.length){ postid = postids[zahl]; unhide.open("POST", "showthread.php", true); unhide.onreadystatechange = ausgeben; unhide.setRequestHeader( "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); unhide.send("do=whatever&p="+postid+"&all="+old+"&securitytoken=" + SECURITYTOKEN); } else zahl = 0; } function ausgeben() { if (unhide.readyState == 4) { if (unhide.responseText != sid_hide_still_active ){ document.getElementById("post_message_"+postid).innerHTML = unhide.responseText; zahl++; Rufen(old); } else { zahl++; Rufen(old); } } else setTimeout( ausgeben() , 200); } // ]]>

  • دوستان یه گوشی لنوو آوردن که سوکت شارژش خراب بود شارژ نمیشد و به کامپیوتر هم متصل نمیشد ، با عوض کردن سوکت شارژ حالا شارژ میشه ، اما زیر پایه دیتا از قبل کنده شده بود ؛ چطور میتونم برای این گوشی دیتا رو هم راه بندازم ، چطور باید سیم کشی کنم.